EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO(EKUZ)

Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach nagłych i niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innych państwa członkowskich UE/EFTA. O tym jakie świadczenia wchodzą w zakres tych świadczeń decyduje lekarz biorąc pod uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w danym państwie, jego stan zdrowia oraz charakter świadczeń. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Należy pamiętać o tym, że w większości państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje też system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Na przykład w Czechach obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Kto ma prawo do EKUZ?

Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:

 • w celach turystycznych,
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • w celu podjęcia studiów,
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę na podstawie A1.

EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

Jak otrzymać EKUZ?

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek (można pobrać ze strony www.ekuz.nfz.gov.pl lub otrzymać w oddziale NFZ) w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, np.:

  1.Pracownik - np. aktualne zaświadczenia płatnika składek (wystawione przez pracodawcę), ZUS RMUA z ostatniego okresu;

  2.Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty;

  3.Osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu;

  4.Emeryt - legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,

  5.Rencista -legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej ze wskazaniem dat;

  6.Osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dowód wpłaty składek za cały okres trwania umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;

  7.Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna - aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

  8.Student zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię - ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie płatnika składek;

  9.Osoba zgłoszona jako członek rodziny jednej z ww. -

  1. Legitymacja studencka / uczniowska w przypadku dzieci do 26 r.ż.
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie głównego ubezpieczonego, tj.:
   • zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy), w przypadku gdy główny ubezpieczony ma status pracownika;
   • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, gdy główny ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą;
   • zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłacaniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, gdy główny ubezpieczony prowadzi rolniczą działalność gospodarczą;
   • legitymacja emeryta/rencisty, gdy główny ubezpieczony ma status emeryt / rencista;
   • zaświadczenie z Urzędu Pracy, gdy główny ubezpieczony ma status osoby bezrobotnej;
   • dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie dobrowolne.

Dokumenty o wydanie EKUZ można dostarczyć do oddziału wojewódzkiego NFZ:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
 • za pomocą poczty e-mail,
 • faksem.

W przypadku, gdy przesłany wniosek nie zawiera podpisu, wnioskodawca ma wyłącznie możliwość osobistego odbioru EKUZ. Istnieje możliwość wydawania EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy, czyli do którego wnioskodawca został przypisany ze względu na miejsce zamieszkania zadeklarowane przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ważność karty EKUZ

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

Kartę EKUZ ważną do 5 lat będą mogły otrzymać:

 • osoby pobierające świadczenia emerytalne.
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
 • osoby ubezpieczone:
 • zatrudnione,
 • prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierające rentę,
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
Kartę EKUZ ważną do 2 miesięcy będą mogły otrzymać:
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
W innych przypadkach:
Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:
 • kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);
Kartę EKUZ ważną do 42 dni będą mogły otrzymać:
 • kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a

NFZ wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Ważne!

Okres ważności Karty wydawanej według nowych zasad liczony będzie od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ, a nie jak dotychczas od momentu jej otrzymania.

Wyjeżdżając za granicę warto pamiętać również o ubezpieczeniu komercyjnym, gdyż EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz niektórych opłat za świadczenia medyczne czy ratownictwo górskie oraz kosztów współpłacenia pacjenta.

[źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=145&artnr=4981 ]


 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa- Med
ul. Wąska 15/17 57-220 Ziębice
tel.74 819 27 32
rejestracja I piętro ( po prawej stronie)