OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach ambulatoryjnych

Poradnia zdrowia psychicznego
 • psychiatra udziela porad bez skierowania
 • skierowanie wymagane jest od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do psychologa i psychoterapeuty
 • świadczenia udzielane są w poradniach oraz przez zespoły leczenia środowiskowego/ domowego, realizowane m. in. jako:
  • porady
  • pacjent obłożnie chory ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki
  • jako sesje psychoterapii
 • świadczenia obejmują m.in. niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • jeśli pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa kierujący, z wyłączeniem badań kosztochłonnych (takich jak np. rezonans czy tomografia), które są odrębnie kontraktowane i finansowane przez NFZ
 • za świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie umowy świadczeniodawca nie może pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach
Poradnia Leczenia Uzależnień
 • w poradniach leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie - pacjent lub jego rodzina uzyskają pomoc bez skierowania
 • leczenie pacjentów bez zgody odbywa się na podstawie skierowania z Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych lub decyzją postanowienia Sądu
 • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach oddziału/ ośrodka dziennego

 • świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności świadczenia indywidualne: sesje psychoterapii, kolejne porady
 • świadczenia obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych

 • świadczenia udzielane są w oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień oraz w izbach przyjęć
 • w nagłych przypadkach pacjent z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym zbadaniu go przez lekarza izby przyjęć
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest przez lekarza, na podstawie uprzedniego osobistego zbadania pacjenta, w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni; do szpitala psychiatrycznego pacjenci kierowani są także na mocy postanowienia sądu
 • w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentom bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • w trakcie hospitalizacji świadczeniodawca nie może wystawiać pacjentowi recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne

Turnus rehabilitacyjny

 • zorganizowany, trwający nie dłużej niż 14 dni pobyt poza miejscem udzielania świadczeń, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi i znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego, w ramach określonego programu psychoterapeutycznego
 • turnusy organizowane są przez świadczeniodawcę, który określa termin turnusu, udzielane świadczenia i wskazuje osoby uczestniczące w turnusie. W trakcie jego trwania pacjent ma zabezpieczone wszystkie świadczenia gwarantowane w ramach danego zakresu
 • dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny nie częściej niż raz na 12 miesięcy
 • warunkiem realizacji turnusu rehabilitacyjnego jest przedstawienie przez świadczeniodawcę Narodowemu Funduszowi Zdrowia programu psychoterapeutycznego, opinii o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą realizowane świadczenia w ramach turnusu rehabilitacyjnego, wykazu osób uczestniczących, terminu i wykazu personelu realizującego świadczenia

Dzieci i młodzież

 • we wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się, w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, udzielanie świadczeń osobom powyżej 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia
 • rozgraniczenie nie dotyczy świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla osób z autyzmem dziecięcym
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej

Warunki zawierania i realizacji umów NFZ - Świadczeniodawca

[źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/stan_nagly_i_zagrozenie_zycia.htm ]


 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa- Med
ul. Wąska 15/17 57-220 Ziębice
tel.74 819 27 32
rejestracja I piętro ( po prawej stronie)